top of page

REGULAMIN

I. Cel

 

 1. Rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.

 2. Popularyzacja Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jako miejsca otwartego dla mieszkańców Warszawy w każdym wieku, realizującej tzw. „trzecią misję uczelni”.

 3. Integracja dzieci i młodzieży oraz możliwość sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

II. Organizator

 

 1. Organizatorem jest stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, NIP 118 10 94 524 REGON 012669716

 2. Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo pod adresem: kontakt@warszawskaligabiegowa.pl

 

III. Uczestnictwo

 1. Prawo startu w Warszawskiej Lidze Biegowej mają dzieci w wieku od 7 do 14 lat. (urodzone w latach 2017 – 2010).

 2. W jednej serii możliwy jest start maksymalnie 10 dzieci. O liczbie serii w każdej z kategorii decyduje liczba zgłoszonych osób. Przydział do serii następuje na podstawie najlepszych czasów wcześniejszych startów i losowo w przypadku braku wcześniejszych startów. Nie ma możliwości wyboru lub zmiany serii. Organizator poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc na stronie internetowej zawodów.

 3. Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica / opiekuna).

 4. Wszyscy uczestnicy biegów muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

 5. Podczas biegu wszyscy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 6. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą dopuszczone do startu.

 7. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas zawodów.

 8. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w zawodach w obuwiu z kolcami dłuższymi niż 9mm.

 

IV. Termin i miejsce

Zawody rozgrywane będą na bieżni stadionu lekkoatletycznego AWF w Warszawie oraz na bieżni hali lekkoatletycznej AWF w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34.

Poszczególne rundy odbędą się zgodnie z terminarzem. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu biegu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nowy termin na stronie warszawskaligabiegowa.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

Terminarz zawodów:

Runda 1

11 lutego 2024 (Hala)

Runda 2

25 lutego 2024 (Hala)

Runda 3

24 marca 2023 (Hala)

Runda 4

21 kwietnia 2024 (Stadion)

Runda 5

9 czerwca 2024 (Stadion)

Runda 6

14 września 2024 (Stadion) - SOBOTA

Runda 7

6 października 2024 (Stadion)

Runda 8

20 października 2024 (Stadion)

Runda 9

17 listopada 2024 (Hala)

Runda 10

15 grudnia 2024 (Hala)

 

V. Biuro zawodów

 1. Wszyscy uczestnicy biegów muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji może dokonać osoba zgłaszająca dziecko lub osoba przez nią wskazana. Biuro Zawodów będzie czynne w miejscu zawodów w dniach zawodów w godzinach 14:00 – 18:00.

 2. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in. numer startowy i agrafki.

 3. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

VI. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system Roster Athletics udostępniony przez Organizatora lub Partnera.

 2. Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun/klub i na nim spoczywa odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej czy młodszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka.

 3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w rundzie.

 4. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są najpóźniej do piątku do godziny 23:59 poprzedzającym zawody lub w momencie wyczerpania limitu uczestników, który łącznie wynosi 500 osobostartów. Wstępne limity zostały ustalone na poziomie 60m - 250 osób, 300m - 200 osób.

 5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność dokonanych wpłat.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

 

VII. Opłata startowa

 1. Opłata startowa za udział w jednej rundzie na wybranym dystansie wynosi 35 zł. Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do kilku dystansów.

 2. Opłaty startowej można dokonać z wykorzystaniem systemu płatności udostępnionego przez Organizatora bądź specjalnych linków udostępnionych przez Organizatora na prośbę płatnika

 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.

 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 5. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny poinformować Organizatora mailowo przed dokonaniem płatności lub zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie przesłana na wskazany adres.

 6. Płatności realizowane są przez firmę Malidona NIP 522 265 50 52

 

VIII. Klasyfikacje

 

 1. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dziewczynek i chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych na określonych dystansach według poniższego wyszczególnienia:

Rocznik

2017

60 m

2016

60 m

300 m

2015

60 m

300 m

2014 

60 m

300 m 

2013

60 m

300 m

2012

60 m

300 m

2011

60 m

300 m

2010

60 m

300 m 

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Pomiar czasu będzie przeprowadzony w systemie LYNX photo-finish. Ustalenie kolejności na mecie będzie odbywać się na podstawie osiągniętych czasów brutto.

3. Oficjalne wyniki biegów będą umieszczane na stronie warszawskaligabiegowa.pl

4. Poza klasyfikacją podczas każdej rundy, prowadzona będzie KLASYFIKACJA GENERALNA.

Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest udział w co najmniej 7 z 10 rund na wybranym dystansie.

Klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w 7 najlepszych biegach danego zawodnika na wybranym dystansie.

Punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty,…, 100 miejsce – 100 punktów itd.

Zwycięzcą na poszczególnych dystansach zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów we wskazanych powyżej biegach.

W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas na danym dystansie w ciągu całego sezonu.

6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 30 minut od zakończenia biegu do Biura Zawodów. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej tydzień po zakończeniu rundy.

 

IX. Nagrody

 1. Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacjach indywidualnych w każdej rundzie otrzymają pamiątkowe medale.

 2. Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacjach generalnych otrzymają medale i puchary.

 

X. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Zawodów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Zawodów obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i nazwę klubu. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.

6. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika jego dane kontaktowe umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być również przetwarzane w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora i Partnera oraz podmiotów z nimi powiązanych. Podstawą prawną dla przetwarzania wskazanych danych Uczestnika jest jego zgoda.

7. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Zawodach jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach.

8. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Zawodów, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Zawodów i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

9. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Platności.pl są szyfrowane.

11. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.

12. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

13. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Akceptując niniejszy regulamin, rodzic/opiekun oświadcza, że uczestnik nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach.

 2. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 3. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

bottom of page